GIULIETTO CHIESA

FREE JULIAN ASSANGE

WWIII + S SITE

 

CROATIAN   ENGLISH   GREEK   NEDERLANDS   POLSKI   PORTUGUESE   ROMANIAN  SPANISH  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent

READ MORE

 
 

Wednesday, June 30, 2021

NL -- Manlio Dinucci -- De Kunst van Oorlog Voeren -- Atlantische Stormwind in de Zwarte Zee

 

De Kunst van Oorlog Voeren

 Atlantische Stormwind in de Zwarte Zee 

Manlio Dinucci
De grote Lucht/Marine manoeuvre Sea Breeze, officieel " mede-georganiseerd door de Verenigde Staten en Oekraïne " in de Zwarte Zee, is gisteren begonnen. De Verenigde Staten hebben het gepland en het bevel gevoerd, het is dus de gastheer in deze zee dicht bij Russisch grondgebied.  Sea Breeze vindt plaats van 28 juni tot 10 juli. Het wordt geleid door US Marine Troepen Europa-Afrika / Zesde Vloot met hoofdkwartier in Napels. Het omvat marine-, onderzeeboot-, amfibie-, land-, en luchtoorlogoefeningen.

Sinds deze reeks jaarlijkse manoeuvres in de Zwarte Zee in 1997 begon, ziet de editie van 2021 het grootste aantal deelnemers: 32 landen uit zes continenten met 5.000 soldaten, 18 special forces teams, 32 schepen en 40 oorlogsvliegtuigen. Niet alleen NAVO-lidstaten - Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Noorwegen, Denemarken, Polen, Bulgarije, Roemenië, Albanië, de drie Baltische republieken, Turkije en Canada - nemen eraan deel, maar ook partnerlanden als Georgië, Moldavië, Zweden, Israël en vooral Oekraïne. Andere landen hebben hun strijdkrachten naar de Zwarte Zee gestuurd: 

Australie, Japan, Zuid-Korea en Pakistan, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Tunesie, Marokko en Senegal, en Brazilië. Het feit dat strijdkrachten worden ingezet in de Zwarte Zee, zelfs uit Australië en Brazilië voor deze grote manoeuvre onder Amerikaans bevel gericht tegen Rusland, ligt in de lijn van wat Joe Biden heeft beloofd: "Als president zal ik onmiddellijk stappen ondernemen om de allianties van de Verenigde Staten te vernieuwen, en ervoor zorgen dat Amerika opnieuw een leidende rol in de wereld zal spelen". De oorlogsmanoeuvre in de Zwarte Zee, de grootste tot nu toe, laat zien dat de stappen van president Biden in de richting gaan van een toenemende escalatie tegen Rusland en tegelijkertijd tegen China.

Sea Breeze 2021 begon eigenlijk op 23 juni, toen het Britse oorlogsschip HMS Defender, dat van Oekraïne naar Georgië voer, de territoriale wateren van de Krim binnenvoer. Een opzettelijke provocatie die werd opgeëist door premier Boris Johnson, die verklaarde dat Groot-Brittannië opnieuw zijn oorlogsschepen naar die wateren kan sturen omdat het de "annexatie van de Oekraïense Krim door Rusland" niet erkent. Deze vijandige actie, zeker gecoördineerd met de Verenigde Staten, werd uitgevoerd slechts een week na de top Biden-Poetin, die door de Amerikaanse president "goed, positief" werd genoemd; een week nadat de Russische president Poetin tijdens de persconferentie in Genève waarschuwde:

 "Wij houden militaire oefeningen op ons grondgebied, wij brengen ons materieel en personeel niet in de buurt van de grenzen van de Verenigde Staten van Amerika, zoals de VS en hun partners nu in de buurt van onze grenzen doen". 

Deze vijandige actie werd door Groot-Brittannië uitgevoerd slechts twee weken na de ondertekening van het Nieuwe Atlantische Handvest met de Verenigde Staten, waarin hun bondgenoten wordt verzekerd dat zij altijd zullen kunnen rekenen op "onze nucleaire afschrikkingsmiddelen" en dat "de NAVO een nucleaire alliantie zal blijven".

De opzettelijke schending van de territoriale wateren van de Krim maakte de oorlogsmanoeuvre in de Zwarte Zee nog gevaarlijker. Deze daad kan, indien hij wordt herhaald, tot doel hebbende een Russische militaire reactie uit te lokken, mogelijk met enkele doden of gewonden, om Moskou van agressie te beschuldigen. Het is geen toeval dat sommige architecten van de putsch op het Maidanplein in 2014 belangrijke posten bekleden in de regering-Biden, zoals de huidige onderstaatssecretaris voor politieke zaken Victoria Nuland. De putsch zette een opeenvolging van gebeurtenissen in gang, het bloedige offensief tegen de Russen van Oekraïne pushte de inwoners van de Krim - Russisch grondgebied dat in 1954 in de Sovjettijd aan Oekraïne werd overgedragen - ertoe om met 97% van de stemmen in een volksreferendum te beslissen over de afscheiding van Kyiv en de reannexatie aan Rusland.  De NAVO en de EU beschuldigden Rusland ervan de Krim illegaal te hebben geannexeerd en onderwierpen het land aan sancties. Nu willen ze overgaan van een politieke naar een militaire confrontatie. Ze spelen met vuur, zelfs met nucleair vuur.

Manlio Dinucci

(il manifesto, 29 juni 2021)

Nederlandse vertaling: Martien


Su BYOBLU, Canale 262 del digitale terrestre

Il Venerdì alle 20:30

PANGEA  GRANDANGOLO

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE

https://www.youtube.com/watch?v=fy3KY4CfwU8

Grandangolo allarga il campo dell’informazione, segnalando e commentando articoli, comunicati stampa, reportage, documenti, dichiarazioni e interviste, che compaiono su media e fonti ufficiali internazionali, ma vengono ignorati o deformati dai media mainstream del nostro paese.

ORARI DI TRASMISSIONE

VEN   20.30

Repliche

SAB    9.00 – 16.00

DOM  11.00 – 17.30

LUN    8.00 – 19.30

MAR   12.00 – 22.30

MER   17.00

GIOV  18.00


EN -- Manlio Dinucci -- The Art of War -- Atlantic stormwind in the Black Sea

 

The Art of War

 Atlantic stormwind in the Black Sea 

Manlio Dinucci

 

ENGLISH   FRANÇAIS   ITALIANO   PORTUGUÊS 

 

The large aeronaval maneuver Sea Breeze, officially "co-hosted by the United States and Ukraine" in the Black Sea, began yesterday. The United States planned and command it, it is, therefore, the host in this sea close to Russian territory.  Sea Breeze takes place from June 28 to July 10. It is led by US Naval Forces Europe-Africa / Sixth Fleet with headquarters in Naples. It includes naval, submarine, amphibious, land, and air warfare exercises.

Since this series of annual maneuvers in the Black Sea began in 1997, the 2021 edition sees the largest number of participants: 32 countries from six continents with 5,000 soldiers, 18 special forces teams, 32 ships, and 40 war airplanes. Not only NATO member countries - Italy, Great Britain, France, Spain, Greece, Norway, Denmark, Poland, Bulgaria, Romania, Albania, the three Baltic republics, Turkey and Canada – participate in it, but partner countries like Georgia, Moldova, Sweden, Israel, and above all Ukraine. Other nations sent their military forces to the Black Sea:  Australia, Japan, South Korea and Pakistan, the United Arab Emirates, Egypt, Tunisia, Morocco and Senegal, and Brazil. The fact that military forces are deployed in the Black Sea, even from Australia and Brazil for this great maneuver under US command directed against Russia, is in line with what Joe Biden promised: "As president I will immediately take steps to renew the alliances of the United States, and make America, once again, lead the world”. The war maneuver in the Black Sea, the largest to date, demonstrates that President Biden's steps go in the direction of a growing escalation against Russia and at the same time against China.

Sea Breeze 2021 actually began on June 23, when the British warship HMS Defender sailing from Ukraine to Georgia entered Crimea’s territorial waters. A deliberate provocative act claimed by Prime Minister Boris Johnson, who declared that Great Britain can again send its warships to those waters since it does not recognize the "annexation of Ukrainian Crimea by Russia". This hostile action, certainly concerted with the United States, was implemented just a week after the Biden-Putin Summit, defined by the US president "good, positive"; a week after Russian President Putin warned in the press conference in Geneva: "We conduct military exercises within our territory, we do not bring our equipment and personnel close to the borders of the United States of America, as the US and its partners are doing now near our borders”.  This hostile action was implemented by Great Britain just two weeks after the signing of the New Atlantic Charter with the United States, in which their Allies are assured that they will always be able to rely on "our nuclear deterrents" and that "NATO will remain a nuclear alliance”.

The deliberate violation of Crimean territorial waters made the war maneuver in the Black Sea even more dangerous. This act, if repeated, may have the aim of provoking a Russian military response possibly with some dead or wounded, to accuse Moscow of aggression. It is not a coincidence that some architects of the   Maidan Square putsch in 2014 hold important posts in the Biden administration, such as the current Undersecretary of State for political affairs Victoria Nuland. The putsch set in motion a sequence of events, the bloody offensive against the Russians of Ukraine pushed the inhabitants of Crimea - Russian territory passed to Ukraine in Soviet times in 1954 - to decide the secession from Kyiv and the reannexation to Russia with 97% of votes in a popular referendum.  NATO and the EU accused Russia of having illegally annexed Crimea and subjected it to sanctions. Now, they want to move from political to military confrontation. They play with fire, even with the nuclear one.

Manlio Dinucci

(il manifesto, June 29, 2021)


Su BYOBLU, Canale 262 del digitale terrestre

Il Venerdì alle 20:30

PANGEA  GRANDANGOLO

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE

https://www.youtube.com/watch?v=fy3KY4CfwU8

Grandangolo allarga il campo dell’informazione, segnalando e commentando articoli, comunicati stampa, reportage, documenti, dichiarazioni e interviste, che compaiono su media e fonti ufficiali internazionali, ma vengono ignorati o deformati dai media mainstream del nostro paese.

ORARI DI TRASMISSIONE

VEN   20.30

Repliche

SAB    9.00 – 16.00

DOM  11.00 – 17.30

LUN    8.00 – 19.30

MAR   12.00 – 22.30

MER   17.00

GIOV  18.00

Tuesday, June 29, 2021

PT -- Manlio Dinucci -- A Arte da Guerra -- Vento de Tempestade Atlântica no Mar Negro

 

A Arte da Guerra

 Vento de Tempestade Atlântica no Mar Negro 

Manlio Dinucci

 


A Ucrânia e os E.U.A. estão a organizar conjuntamente o exercício no Mar Negro com a participação e apoio de 32 países no total: Albânia, Austrália, Brasil, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Egipto, Estónia, França, Geórgia, Grécia, Israel, Itália, Japão, Letónia, Lituânia, Moldávia, Marrocos, Noruega, Paquistão, Polónia, Roménia, Senegal, Espanha, Coreia do Sul, Suécia, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, e Estados Unidos.


ENGLISH   FRANÇAIS   ITALIANO   NEDERLANDS   PORTUGUÊS

Foi iniciada ontem a Sea Breeze, Briza Marítima, a grande manobra aeronaval oficialmente "organizada em conjunto, no Mar Negro, pelos Estados Unidos e pela Ucrânia". Os Estados Unidos, que a planeiam e comandam, são, portanto, os anfitriões neste mar próximo do território russo.  A Sea Breeze, que ocorre de 28 de Junho a 10 de Julho, é dirigida pelas Forças Navais USA/Africa, da qual faz parte  a Sexta Frota, com quartel general em Nápoles. Essa mesma manobra subentende exercícios de guerra naval, submarina, anfíbia, terrestre e aérea.   

Desde quando, em 1997,  teve início esta série de manobras anuais no Mar Negro, a edição de 2021 conta com o maior número de participantes: 32 países de seis continentes, com 5.000 militares, 18 equipas de forças especiais, 32 navios e 40 aviões de guerra.  Participam não são só países membros da NATO - Itália, Grã-Bretanha, França, Espanha, Grécia, Noruega, Dinamarca, Polónia, Bulgária, Roménia, Albânia, as três repúblicas bálticas, Turquia e Canadá - mas também países parceiros, principalmente a Ucrânia, Geórgia, Moldávia, Suécia e Israel. Entre os outros que enviaram forças militares para o Mar Negro, estão a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul, o Paquistão, os Emirados Árabes Unidos, o Egipto, a Tunísia, Marrocos, Senegal e o Brasil. O facto de serem destacadas forças militares no Mar Negro, provenientes da Austrália e do Brasil, para a manobra em larga escala sob o comando dos EUA dirigida contra a Rússia, está de acordo com o que Joe Biden prometeu: "Como presidente, vou tomar medidas imediatas para renovar as alianças dos Estados Unidos e fazer com que a América, mais uma vez, lidere o mundo". A manobra de guerra do Mar Negro, a maior realizada até à data, mostra que os passos do Presidente Biden vão no sentido de uma escalada crescente contra a Rússia e, ao mesmo tempo, contra a China.

A Sea Breeze 2021, na realidade, foi iniciada a 23 de Junho, quando o navio de guerra britânico HMS Defender, navegando da Ucrânia para a Geórgia, entrou em águas territoriais da Crimeia. Um acto deliberadamente agressivo, reivindicado pelo Primeiro Ministro Boris Johnson, que declarou que a Grã-Bretanha pode novamente enviar os seus navios de guerra para essas águas, visto que não reconhece a "anexação da Crimeia Ucraniana" pela Rússia. Esta acção hostil, seguramente de acordo com os Estados Unidos, foi efectuada apenas uma semana após a Cimeira Biden-Putin, descrita pelo Presidente dos EUA como "boa e positiva", uma semana após o Presidente da Federação russa, Vladimir Putin ter advertido na conferência de imprensa em Genebra: "Conduzimos exercícios militares dentro do nosso território, não levamos o nosso equipamento e as nossas tropas para perto das fronteiras dos Estados Unidos da América, como os EUA e os seus parceiros estão agora a fazer perto das nossas fronteiras”. Esta acção hostil foi implementada pela Grã-Bretanha somente duas semanas após a assinatura da Nova Carta do Atlântico com os Estados Unidos, na qual os Aliados têm a garantia de que podem sempre contar com "os nossos dissuasores nucleares" e que "a NATO continuará a ser uma aliança nuclear".

A violação deliberada das águas territoriais da Crimeia torna ainda mais perigosa, a manobra de guerra no Mar Negro. Tal acto, se repetido, pode ter como objectivo provocar uma resposta militar russa, possivelmente com alguns mortos ou feridos, para acusar Moscovo de agressão. Não é pura coincidência que na Administração Biden ocupem cargos importantes, alguns dos arquitectos do putsch da Praça Maidan, em 2014, tais como Victoria Nuland, a actual Subsecretária de Estado para os assuntos políticos. O putsch desencadeou a sequência dos acontecimentos que, com a ofensiva sangrenta contra os russos da Ucrânia, levou os habitantes da Crimeia - território russo passado para a Ucrânia, na era soviética, em 1954 - a decidir, com 97% dos votos num referendo popular, a separar-se de Kiev e reanexar-se à Rússia. Foi acusada pela NATO e pela UE de ter anexado ilegalmente a Crimea e foi submetida a sanções. Agora querem passar do confronto político para o confronto militar. Estão a brincar com o fogo e, também, com o fogo nuclear.

Manlio Dinucci

Il manifesto, 29 de Junho de 2021Su BYOBLU, Canale 262 del digitale terrestre

Il Venerdì alle 20:30

PANGEA  GRANDANGOLO

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE

https://www.youtube.com/watch?v=fy3KY4CfwU8

Grandangolo allarga il campo dell’informazione, segnalando e commentando articoli, comunicati stampa, reportage, documenti, dichiarazioni e interviste, che compaiono su media e fonti ufficiali internazionali, ma vengono ignorati o deformati dai media mainstream del nostro paese.

ORARI DI TRASMISSIONE

VEN   20.30

Repliche

SAB    9.00 – 16.00

DOM  11.00 – 17.30

LUN    8.00 – 19.30

MAR   12.00 – 22.30

MER   17.00

GIOV  18.00

FR-- Manlio Dinucci -- L'Art de la guerre -- Vent de tempête Atlantique en Mer Noire

 

L’Art de la guerre

 Vent de tempête Atlantique en Mer Noire 

Manlio Dinucci

L'Ukraine et les États-Unis organisent conjointement l'exercice en mer Noire avec la participation et le soutien de 32 pays au total : Albanie, Australie, Brésil, Bulgarie, Canada, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, France, Géorgie, Grèce, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Maroc, Moldavie, Norvège, Pakistan, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Tunisie, Turquie et Ukraine.

 

Hier, 28 juillet, a commencé la Sea Breeze, Brise de mer, la grande manoeuvre aéronavale officiellement “co-hébergée en Mer Noire par États-Unis et Ukraine”. Les États-Unis, qui la planifient et la commandent, font ainsi les maîtres de maison dans cette mer adossée au territoire russe. La Sea Breeze, qui se déroule du 28 juin au 10 juillet, est dirigée par les Forces navales USA/Africa, dont fait partie la Sixième Flotte, avec quartier-général à Naples. Elle prévoit des exercices de guerre navale, sous-marine, amphibie, terrestre et aérienne.

 ,,Depuis qu’en 1997 a commencé cette série de manoeuvres annuelles en Mer Noire, l’édition 2021 voit le plus grand nombre de participants : 32 pays de six continents, avec 5.000 militaires, 18 escadrons de forces spéciales, 32 navires et 40 avions de guerre. Y participent non seulement des pays membres de l’OTAN -Italie, Grande-Bretagne, France, Espagne, Grèce, Norvège, Danemark, Pologne, Bulgarie, Roumanie, Albanie, les trois républiques baltes, Turquie et Canada- mais des pays partenaires, avant tout Ukraine, Géorgie, Moldavie, Suède et Israël. Parmi les autres qui ont envoyé des forces militaires en Mer Noire, se trouvent l’Australie, le Japon, la Corée du Sud et le Pakistan, les Émirats Arabes Unis, l’Égypte, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal, le Brésil. Le fait qu’en Mer Noire s’attroupent des forces militaires provenant jusque d’Australie et du Brésil, pour la grande manoeuvre sous commandement USA dirigée contre la Russie, est dans la logique de ce qu’a promis Joe Biden : “En tant que président je prendrai immédiatement des initiatives pour renouveler les alliances des États-Unis, et faire que l’Amérique, une fois de plus, conduise le monde”. La manoeuvre de guerre en Mer Noire, la plus grande réalisée jusqu’à présent, démontre que les initiatives du président Biden vont dans la direction d’une escalade croissante contre la Russie et en même temps contre la Chine.

  La Sea Breeze 2021 a en réalité commencé le 23 juin, quand le navire de guerre britannique HMS Defender, navigant d’Ukraine vers la Géorgie, est entré dans les eaux territoriales de la Crimée. Acte délibérément provocateur revendiqué par le Premier ministre Boris Johnson, lequel a déclaré que la Grande-Bretagne peut de nouveau envoyer ses navires de guerre dans ces eaux, parce qu’elle ne reconnaît pas l’”annexion  de la Crimée ukrainienne par la Russie”. Cette action hostile, à coup sûr en accord avec les États-Unis, a été opérée à peine une semaine après le Sommet Biden-Poutine, défini par le président USA comme “bon, positif” ; une semaine après que le président russe Poutine a averti dans la conférence de presse à Genève : “Nous menons les manoeuvres militaires à l’intérieur de notre territoire, nous n’amenons pas nos équipements et notre personnel aux frontières des États-Unis d’Amérique, comme par contre sont en train de faire maintenant à nos frontières les USA et leurs partenaires”. Cette action hostile a été opérée par la Grande-Bretagne deux semaines seulement après la signature de la Nouvelle Charte Atlantique avec les États-Unis, dans laquelle on assure les Alliés qu’ils pourront toujours compter sur “notre dissuasion  nucléaire” et que “l’OTAN restera une alliance nucléaire”.

  
La violation délibérée des eaux territoriales de la Crimée rend encore plus périlleuse la manoeuvre de guerre en Mer Noire. Cet acte, s’il se répète, peut avoir comme objectif de provoquer une riposte militaire russe, avec quelque mort ou blessé possible, pour accuser Moscou d’agression. Ce n’est pas un hasard si dans l’administration Biden on trouve à des postes importants certains artisans du putsch de Place Maïdan en 2014, comme Victoria Nuland, actuelle vice-secrétaire d’état aux affaires politiques. Le putsch a déclenché la séquence d’événements qui, avec la sanglante offensive contre les Russes d’Ukraine, a poussé les habitants de la Crimée -territoire russe passé à l’Ukraine pendant la période soviétique en 1954- à décider, avec 97% de voix dans un référendum populaire, la sécession de Kiev et la ré-annexion à la Russie. Celle-ci a été accusée par l’OTAN et par l’Ue d’avoir annexé illégalement la Crimée et a été l’objet de sanctions. Maintenant on veut passer de la confrontation politique à celle militaire. On joue avec le feu, y compris le feu nucléaire. 

 

Édition de mardi 29 juin 2021 d’il manifesto

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio


Su BYOBLU, Canale 262 del digitale terrestre

Il Venerdì alle 20:30

PANGEA  GRANDANGOLO

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE

https://www.youtube.com/watch?v=fy3KY4CfwU8

Grandangolo allarga il campo dell’informazione, segnalando e commentando articoli, comunicati stampa, reportage, documenti, dichiarazioni e interviste, che compaiono su media e fonti ufficiali internazionali, ma vengono ignorati o deformati dai media mainstream del nostro paese.

ORARI DI TRASMISSIONE

VEN   20.30

Repliche

SAB    9.00 – 16.00

DOM  11.00 – 17.30

LUN    8.00 – 19.30

MAR   12.00 – 22.30

MER   17.00

GIOV  18.00

IT --Manlio Dinucci -- L’Arte della guerra -- Vento di tempesta Atlantica nel Mar Nero

 

L’Arte della guerra

 Vento di tempesta Atlantica nel Mar Nero 

Manlio Dinucci


L'Ucraina e gli Stati Uniti ospitano l'esercitazione nel Mar Nero con la partecipazione e il sostegno di 32 paesi in totale: Albania, Australia, Brasile, Bulgaria, Canada, Danimarca, Egitto, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Lituania, Moldavia, Marocco, Norvegia, Pakistan, Polonia, Romania, Senegal, Spagna, Corea del Sud, Svezia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

 

È iniziata ieri la Sea Breeze, Brezza di mare, la grande manovra aeronavale ufficialmente «co-ospitata nel Mar Nero da Stati uniti e Ucraina». Gli Stati uniti, che la pianificano e comandano, fanno quindi da padroni di casa in questo mare a ridosso del territorio russo.  La Sea Breeze, che si svolge dal 28 giugno al 10 luglio, è diretta dalle Forze navali Usa/Africa, di cui fa parte la Sesta Flotta, con quartier generale a Napoli. Essa prevede esercitazioni di guerra navale, sottomarina, anfibia, terrestre e aerea. 

Da quando nel 1997 è iniziata questa serie di manovre annuali nel Mar Nero, l’edizione 2021 vede il maggior numero di partecipanti: 32 paesi da sei continenti, con 5.000 militari, 18 squadre di forze speciali, 32 navi e 40 aerei da guerra. Vi partecipano non solo paesi membri della Nato – Italia, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Grecia, Norvegia, Danimarca, Polonia, Bulgaria, Romania, Albania, le tre repubbliche baltiche, Turchia e Canada – ma paesi partner, anzitutto Ucraina, Georgia, Moldavia, Svezia e Israele. Tra gli altri che hanno inviato forze militari nel Mar Nero, vi sono l’Australia, il Giappone, la Corea del Sud e il Pakistan, gli Emirati Arabi Uniti, l’Egitto, la Tunisia, il Marocco e il Senegal, il Brasile. Il fatto che nel Mar Nero si schierino forze militari provenienti perfino dall’Australia e dal Brasile, per la grande manovra sotto comando Usa diretta contro la Russia, è in linea con quanto promesso da Joe Biden: «Come presidente farò immediatamente passi per rinnovare le alleanze degli Stati uniti, e far sì che l’America, ancora una volta, guidi il mondo». La manovra di guerra nel Mar Nero, la maggiore finora realizzata, dimostra che i passi del presidente Biden vanno nella direzione di una crescente escalation contro la Russia e allo stesso tempo contro la Cina.

La Sea Breeze 2021 è in realtà iniziata il 23 giugno, quando la nave da guerra britannica HMS Defender, in navigazione dall’Ucraina alla Georgia, è entrata nelle acque territoriali della Crimea. Un deliberato atto provocatorio rivendicato dal premier Boris Johnson, il quale ha dichiarato che la Gran Bretagna può nuovamente inviare sue navi di guerra in quelle acque, poiché non riconosce l’«annessione della Crimea ucraina da parte della Russia». Questa azione ostile, sicuramente concordata con gli Stati uniti, è stata attuata appena una settimana dopo il Summit Biden-Putin, definito dal presidente Usa «buono, positivo»; una settimana dopo che il presidente russo Putin aveva avvertito nella conferenza stampa a Ginevra: «Noi conduciamo le esercitazioni militari all’interno del nostro territorio, non portiamo i nostri equipaggiamenti e il nostro personale vicino ai confini degli Stati Uniti d’America, come invece stanno facendo ora vicino ai nostri confini gli Usa e i loro partner». Questa azione ostile è stata attuata dalla Gran Bretagna appena due settimane dopo la firma della Nuova Carta Atlantica con gli Stati uniti, nella quale si assicurano gli Alleati che potranno sempre contare sui «nostri deterrenti nucleari» e che «la Nato resterà una alleanza nucleare».

La deliberata violazione delle acque territoriali della Crimea rende ancora più pericolosa la manovra di guerra nel Mar Nero. Tale atto, se ripetuto, può avere come obiettivo quello di provocare una risposta militare russa, possibilmente con qualche morto o ferito, per accusare Mosca di aggressione. Non a caso nell’amministrazione Biden ricoprono importanti incarichi alcuni artefici del putsch di Piazza Maidan nel 2014, come Victoria Nuland, attuale sottosegretaria di stato per gli affari politici. Il putsch mise in moto la sequenza di eventi che, con la sanguinosa offensiva contro i russi di Ucraina, spinse gli abitanti della Crimea – territorio russo passato all’Ucraina in periodo sovietico nel 1954 – a decidere, con il 97% dei voti in un referendum popolare, la secessione da Kiev e la riannessione alla Russia. Questa è stata accusata dalla Nato e dalla Ue di aver annesso illegalmente la Crimea e sottoposta a sanzioni. Ora si vuole passare dal confronto politico a quello militare. Si gioca col fuoco, anche con quello nucleare.

Manlio Dinucci

Il manifesto, 29 giugno 2021Su BYOBLU, Canale 262 del digitale terrestre

Il Venerdì alle 20:30

PANGEA  GRANDANGOLO

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE

https://www.youtube.com/watch?v=fy3KY4CfwU8

Grandangolo allarga il campo dell’informazione, segnalando e commentando articoli, comunicati stampa, reportage, documenti, dichiarazioni e interviste, che compaiono su media e fonti ufficiali internazionali, ma vengono ignorati o deformati dai media mainstream del nostro paese.

ORARI DI TRASMISSIONE

VEN   20.30

Repliche

SAB    9.00 – 16.00

DOM  11.00 – 17.30

LUN    8.00 – 19.30

MAR   12.00 – 22.30

MER   17.00

GIOV  18.00

Thursday, June 24, 2021

 


A Arte da Guerra

 Joseph Biden, paladino dos Direitos Humanos 

Manlio Dinucci

 ENGLISH  FRENCH  ITALIANO  NEDERLANDS   PORTUGUÊS


A Cimeira USA-Rússia, a 16 de Junho em Genebra, foi descrita pelo Presidente Biden como "boa e positiva" e pelo Presidente Putin como "bastante construtiva". Assim sendo, deveremos sentir-nos um pouco mais tranquilos numa situação em que a Europa está na primeira linha daquilo a que a NATO define como "o ponto mais baixo da nossa relação com a Rússia desde o fim da Guerra Fria"? Os factos dizem-nos o contrário. Ao mesmo tempo que a Cimeira USA-Rússia estava a decorrer na Suíça, o Baltops 50, um dos 20 principais exercícios militares USA-NATO na Europa, em 2021, estava a acontecer no Báltico. O Baltops 50 foi organizado e dirigido pelo Almirante Robert Burke, Comandante das Forças Navais USA-África com quartel general em Nápoles-Capodichino que é, ao mesmo tempo, o Chefe do Comando da NATO,em  Lago Patria (JFC-Naples). De 6 a 18 de Junho, mais de 4.000 militares com 40 navios e 60 aviões - pertencentes a 18 países membros e parceiros da NATO, incluindo a Itália – efectuaram exercícios de fogos reais aeronavais no Báltico e nas regiões circundantes", perto do território russo. Também participaram na manobra, navios de guerra e bombardeiros de capacidade nuclear e, pela primeira vez, foi integrado no exercício, o novo Centro Espacial da NATO.

Enquanto decorria este grande exercício de guerra, claramente dirigido contra a Rússia, na conferência de imprensa após a Cimeira, o Presidente Putin declarou: "Efectuamos exercícios militares no nosso território, não transportamos o nosso equipamento e o nosso pessoal para perto das fronteiras dos Estados Unidos da América, como os EUA e os seus parceiros estão agora a fazer perto das nossas fronteiras". A deslocação geográfica das forças, especialmente das forças nucleares, é de importância primordial: um míssil táctico lançado a 10.000 km não pode atingir o alvo mas, se lançado a 1.000 km de distância, tem o mesmo efeito destrutivo que um míssil intercontinental. A Declaração dos dois presidentes sobre a "estabilidade estratégica", que inclui a extensão do tratado de controlo de armas nucleares New START, será frustrada se os EUA, como está planeado, instalarem novas armas nucleares "tácticas" na Europa. Esta e outras questões-chave foram ignoradas pelos meios de comunicação social que, sob a direcção de Washington, usaram a Cimeira como uma espécie de julgamento, com Putin no banco dos réus. Procurdor do Ministério Público, o Presidente dos EUA que, depois de se recusar a realizar a tradicional conferência de imprensa conjunta, não só respondeu a perguntas como Putin, como também apresentou o seu próprio relatório sobre a Cimeira.  Segundo aquilo que referiu, Biden terá dito a Putin como reage quando vê violações dos direitos humanos na Rússia e noutros locais: "Como poderei ser o Presidente dos Estados Unidos da América e não me pronunciar contra as violações dos direitos humanos? Defender as liberdades fundamentais faz parte do ADN do nosso país".

Declara-o solenemente o actual Presidente dos Estados Unidos, o democrata Joseph Biden, que em 2001 apoiou a guerra do Presidente republicano Bush no Afeganistão e, em 2002, promoveu uma resolução bipartidária autorizando o Presidente Bush a invadir o Iraque sob a acusação (mais tarde provada falsa) de que possuía armas de destruição maciça. Declara-o solenemente Joseph Biden que, como Vice-Presidente da Administração Obama, foi um dos arquitectos das guerras USA-NATO contra a Líbia e a Síria, do apoio aos grupos fundamentalistas islâmicos para libertar estes países a partir do interior, do emprego de neonazis na Ucrânia para o putsch que abriu o novo confronto com a Rússia, da "kill list" de pessoas de todo o mundo que, julgadas prejudiciais para os Estados Unidos, foram mortas secretamente (The New York Times, President Obama's Kill List, 29 de Maio de 2012), guerras e operações secretas que causaram, directa e indirectamente, milhões de mortes e as piores violações dos direitos humanos. No entanto, não faltam bons sentimentos: num longo obituário oficial no Twitter (relatado na íntegra pela Ansa), o Presidente Biden anunciou: "Hoje estamos muito tristes, pois informamos que o nosso amado Pastor Alemão, Champ, morreu serenamente em casa".

Manlio Dinucci

il manifesto, 22 de Junho de 2021

Manifestações

2007 Speech

UKRAINE ON FIRE

Discurso do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, na manhã do dia 24 de Fevereiro de 2022

Discurso do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, Tradução em português
Presidente da Rússia, Vladimir Putin: Cidadãos da Rússia, Amigos,

Considero ser necessário falar hoje, de novo, sobre os trágicos acontecimentos em Donbass e sobre os aspectos mais importantes de garantir a segurança da Rússia.

Começarei com o que disse no meu discurso de 21 de Fevereiro de 2022. Falei sobre as nossas maiores responsabilidades e preocupações e sobre as ameaças fundamentais que os irresponsáveis políticos ocidentais criaram à Rússia de forma continuada, com rudeza e sem cerimónias, de ano para ano. Refiro-me à expansão da NATO para Leste, que está a aproximar cada vez mais as suas infraestruturas militares da fronteira russa.

É um facto que, durante os últimos 30 anos, temos tentado pacientemente chegar a um acordo com os principais países NATO, relativamente aos princípios de uma segurança igual e indivisível, na Europa. Em resposta às nossas propostas, enfrentámos invariavelmente, ou engano cínico e mentiras, ou tentativas de pressão e de chantagem, enquanto a aliança do Atlântico Norte continuou a expandir-se, apesar dos nossos protestos e preocupações. A sua máquina militar está em movimento e, como disse, aproxima-se da nossa fronteira.

Porque é que isto está a acontecer? De onde veio esta forma insolente de falar que atinge o máximo do seu excepcionalismo, infalibilidade e permissividade? Qual é a explicação para esta atitude de desprezo e desdém pelos nossos interesses e exigências absolutamente legítimas?

Read more

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origem

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPONS' STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH ROMÂNA

manlio + maria

MOON OF SHANGHAI site

LR on CORONAVIRUS

LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


Moon of Shanghai

L Romanoff

Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio

James Bacque

BYOBLU

irmãos de armas


Subtitled in PT, RO, SP

Click upon CC and choose your language.


manlio

VP
Before the Presidential Address to the Federal Assembly.The President of Russia delivered
the Address to the Federal Assembly. The ceremony took
place at the Manezh Central Exhibition Hall.


January
15, 2020


vp

President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

READ HERE


brics


Imagem

PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

THE PUTIN INTERVIEWS


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


contaminação nos AçoresSubtitled in EN/PT

Click upon the small wheel at the right side of the video and choose your language.


convegno firenze 2019